Menu
Log in

java

JAVA Blog 

Obits Sun July 17, 2016

14 Aug 2016 11:17 PM | Anonymous member

Obits Sun July 17, 2016.pdf

1.     

Tatsuro Harry Fujita

Not

CA

2.     

Toshi Higashi

W of U

ID

3.     

Shigeno (Togami) Ikegami

W of A

CA

4.     

Robert Takeo Isa

H

HI

5.     

Vicente Perez Ishizaki

K

Guam

6.     

Albert Hajime Kawabata

VN

HI

7.     

Kazuo Kibota

C

HI

8.     

Harutoku "Hot Dog" "Kim" Kimura

K VN

HI

9.     

Richard Masaichi Kiyuna

VN

HI

10. 

Hiromasa "Muggs" Kondo

U

HI

11. 

George Maeda

B C

HI

12. 

Kenneth Kenji Matsuda

K

HI

13. 

Raymond Takao Matsunaga

K

CA

14. 

James "Soapy" Miyashima

U

CA

15. 

Isamu “Tom Mix” Miyata

C

HI

16. 

Hideo “Panko” Murakami

K

HI

17. 

Yoshiko Nakagawa

W of U

WA

18. 

Ronald Tadashi Ohori

VN

HI

19. 

Sally Seiko Otsuji

W of B

IL

20. 

Wayne Yukio Sakamoto

K

HI

21. 

Shuji Sanekane

C

HI

22. 

Charles Naohiko Seiji

VN

HI

23. 

Sam Eiko Shiroma

U

HI

24. 

Gary Morio Toji

U

CA

25. 

Paul Nobuo Yasuda

K

HI

26. 

Ellen Hanako Yasutake

W of C

HI

27. 

Rosie Emiko Yokota

W of C

CA

28. 

Cina Yokoyama

W of U

OR

29. 

Amy E. Yorita

W of U

WA

30. 

Frank Yoshioka

U

CA

 

Powered by Wild Apricot Membership Software